esmaspäev, 15. juuni 2015

Raamatu VABANEMISE VÄGI tutvustus


Riina Grethiel Leppoja


Sissejuhatus

Vaimse eneseteostuseni viib palju teid ning mitte ükski neist teeradadest, mis tõeliselt toimivad ja sihile viivad, ei ole teistest paremad ega halvemad. Tegelikult on iga inimese vaimne teekond täiesti eriline ja ainulaadne ning pole võimalik valgustuda kedagi üksüheselt jäljendades ega kellegi ettekirjutisi sõna-sõnalt järgides, ükskõik kui veenvalt neid ka ei esitataks.

Siiski, kui kõrvutada erinevatest traditsioonidest pärit õpetusi ning olla avatud intuitiivsel teel või kanaldades saabuvatele selgitustele ja lisamaterjalile, võib meil õnnestuda kokku panna tervikpilt, mis kaardistab ühe imelise ja spiraalselt kulgeva teeraja kõige elava Allikasse.

Enamik usundeid ning müstilisi traditsioone räägib ühest ja samast – tavamaailma piirangutest vabanemisest, vaimsest kasvust ning uuele teadvustasandile tõusmisest. Erinevatel õpetustel on pakkuda erinevaid ehituskive suuremast tervikust, sest tarkusefragmendid on siia planeedile otsekui laiali pillutud. Näiteks võib mõni mõiste ühes õpetuses lihtsalt sõnakõlksuks jääda, ent teisi traditsioone uurides saame korraga aru, millised tähendusväljad antud mõiste taga tegelikult peituvad. Nii on erinevate vaimsete märgisüsteemide kõrvutamine sageli väga tulemusrikas, sest ainult üht õpetust järgides on raske haarata terviku kõiki nüansse – mis on vajalik selleks, et sooritada teadvusenihe ja liikuda uuele tasandile.

On üldtuntud tõde, et enamikus kultuurides ja vaimsetes traditsioonides leiduvate müsteeriumite ja esoteeriliste õpetuste keskseks teemaks on vabanemine kannatustest ning naasmine algse puhtuse, õnne, rõõmu ja täiuslikkuse juurde. Seega võime õppida paljudelt, ent alles siis, kui erinevad õpetused, mis meie sees tõena helisema on hakanud, omavahel sünkrooni lähevad, saame panna kokku oma isikliku ja unikaalse teadvusmandala – ainulaadse mosaiikpildi, mis aitab meil jõuda jumalikkuse äratundmiseni nii endas kui kõiges olemasolevas.

Vabameelsetele uue ajastu õpetustele on sageli ette heidetud, et neis segatakse kokku budismist, kristlusest, taoismist, judaismist ja veel paljudest teistest usunditest pärit teadmisi, ehkki väliselt on need õpetused üksteisest väga erinevad. Ent kui heidame kõrvale kõik pinnapealsed vastuolud, mida dikteerivad dogmad – ehk madalama pühitsusastmega isikute ebaõnnestunud katsed tõlgendada kellegi teise vaimseid kogemusi – ning vaatame pealispinnast sügavamale, saab peagi nähtavaks, et kõik usundid pärinevad ühest ja samast Allikast ning püüavad edastada üht ja sama tõde, kasutades selleks lihtsalt erinevaid vahendeid ja märgisüsteeme.

Enamik religioone ootab oma järgijatelt, et nood vormiksid ennast antud usundi rajaja või teiste selle religiooni silmapaistvate esindajate vaimsete kogemuste järgi. Uue ajastu paradigma seisukohast ei ole aga üldse tähtis, kas meie jaoks inspireeriva kogemuse saaja on budist, kristlane, taoist, pagan, sufi, hinduist või maausuline, kuna tõeline vaimne kogemus ületab kultuuride, religioonide, rahvaste ja isiksuste vahelised piirid ning väljub isegi inimeseks olemise raamidest, sest jumalakogemuseks on suutelised kõik elusolendid.

Kõige elava sisim olemus on juba algselt jumalikku päritolu ning meie vaimne algkodu asub Allikas eneses, seega ei erine mitte ühegi olendi teadvus oma puhtaimas olekus Allika kõikjalviibivast teadvusest, mis on absoluutselt täiuslik, lõpmatu, kõiketeadev, armastav ja valgustkiirgav.

Ometi saab vabaduse- ja rõõmuteel liikuja toetuda vaid omaenda hinge sügavusest esilekerkivatele äratundmistele ja läbimurdekogemustele, sest üksnes isiklik kogemus aitab teda edasi järgmisele teadvustasandile.

Tõeline vaimne läbimurdekogemus purustab nii mõnegi kivistunud dogma või pikka aega kannatusi põhjustanud mõttemustri, viies meid väga erilisse ning ajatusse armastuse ja kõige elavaga üksolemise ruumi, kus kohtame vaid puhast vaimu ning oleme Temast lahutamatud. Me võime seda ruumi nimetada Tühjuseks või Jumalaks, Suureks Jumalannaks või kõikjalviibivaks vaimuks, Tao’ks või kvantväljaks, kuid mitte ükski neist nimetustest ega määratlustest ei ole piisav, et vaimse läbimurdekogemuse elamust sõnadega edasi anda.

Siiski saame sellise kogemusega kaasnevaid õnnistusi teistega jagada – juhul kui meid motiveerib tingimusteta armastus ja kaastunne, mis loob positiivsest ja ülendavast energiast laetud ruumi või teadvusesilla puhta kogemuse ülekandmiseks.

Just õnnistuste jagamises ja teistele edastamises saab nähtavaks vaimse teekonna sisu ja eesmärk – ankurdada siia reaalsusesse üha rohkem Allika valgust, rahu ja armastust ning anda oma panus kogu maailma tervendamiseks ja ülendamiseks.

Puhas vaimsus on vabaduse- ja rõõmutee, mille ülimaks sihiks on esmalt ühenduse loomine inimeses endas peituva jumalikkuse allikaga ning seejärel sealt lähtuva eluandva valguse, piiritu rahu ja tingimusteta armastuse väljakiirgamine kõikidele teistele.

Käesoleva raamatu eesmärk on kaardistada sellist rõõmul ja vabadusel põhinevat teekonda, mida mööda kulgedes ei kuulu me otseselt ühegi religiooni ega vaimse traditsiooni alla, ent oleme avatud neis kõigis peituvale ajatule tarkusele ning valmis õppima kõikidelt. Sellel teekonnal kulgedes lubame end juhtida vaimul enesel ja meie peamine fookus on luua ühendus oma kõrgeima olemusega ning selles ühenduses püsida.

Vaimne teekond kestab sageli mitmeid elusid ning koosneb paljudest etappidest, mida vahel pühitsusteks nimetatakse. Iga etapi käigus võime mõista ja kogeda midagi täiesti uut, mis sageli eelnevalt õpitu täielikult ümber lükkab. Nii õpime tundma oma teadvusmaastiku järjest avaramaid alasid, kuni oleme viimaks kõik oma kogemused üheks tervikuks lõiminud ning valmis toimima absoluutses üksolemises nii Allika enda kui kõige olemasolevaga.

Käesoleva raamatu esimeses osas vaatleme lähemalt tähtsamaid pühitsusteste, mis on seotud polaarse maailma illusioonidest läbinägemisega. Teises osas aga keskendume meetoditele, mis tõstavad meid polaarsuse kohale – ühtsusteadvusesse.

Raamatu esimene osa algab rõõmutee kirjeldamisega. Seejärel avame end ingliteilmale, sest meie teekonnal on inglite abi väga oluline, kuna just inglite võimuses on kergendada märkimisväärselt meie pühitsusteste.

Edasi tuleb vaatluse alla egregoride teema, millega seotud väljakutsete mõistmine on vabaduseteel kulgeja jaoks möödapääsmatu. Egregoridega kokku puutudes saab selgemaks ka Kõrgema Tahte tähtsus, sest olles Allika tervendava valgusevoo unikaalne väljendus, võimaldab Kõrgema Tahte energia kooskõlastumist universumi rütmidega ning ka paljude ebakõlade tervendamist. Tegelikult on häälestumine Kõrgemale Tahtele vaimsele pühitsusteekonnale asumise aluseks, sest just see eriline ja harmoniseeriv energia aitab meil naasta oma hingerajale.

Järgnevalt tulevad vaatluse alla pühitsusteekonna erinevad etapid, mida käsitleme labürinti ja Püha Graali kujutavate sümbolite kaudu. Kuna meie teekond labürindis algab polaarsuse õppetundidega, siis peatume pikemalt inimsuhete ja seksuaalsusega seotud väljakutsetel, seejärel aga vaatleme lähemalt erinevaid meetodeid nii hirmude ületamiseks kui ka varju valgustamiseks.

Raamatu „Vabanemise vägi“ I osa lõppeb südametasandile tõusmisega ning vabanemise väe olemuse sügavama lahtimõtestamisega. See on vajalik selleks, et olla valmis sisenema suurematesse müsteeriumitesse, mis hakkavad meie ees avanema selle raamatu teises osas.

Käesolevat raamatut kirjutades olen püüdnud edastada olulisemaid äratundmisi omaenda vaimsel teekonnal ning kasutanud ka Püha Geomeetria ja Loomise Koolis toimunud seminaride, loengute ja ühismeditatsioonide lindistusi, samuti viimase kümne aasta jooksul tehtud kanaldusi, mille eesmärgiks on olnud leida vastuseid paljudele olulistele küsimustele, mida inimesed on mulle kas seminaridel või eraviisiliselt esitanud.

Eelkõige on antud töö üheks tähtsaimaks taotluseks mõtestada lahti vaimse teekonnaga kaasnevaid keerulisi väljakutseid, vaadelda neid Eesti oludes ja tänapäeva kontekstis ning pakkuda lugejale toetust ja inspiratsiooni tema imelisel ja unikaalsel rännakul eneses peituva jumalikkuse ja võimsa loomispotentsiaali avaldumise poole.

Valgustugu kõik need, kes seda kogu südamest taotlevad,
ning kogegu kõik olendid ülimat õnne!


Armastusega
Riina Grethiel

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar